Xuất bản ngày 22/02/2020.

Lượt xem: 176

Mối liên hệ giữa quét 3D(3D scanning), thiết kế ngược(Reverse engineering) và in 3D(3D printing)?

Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta lấy một thí dụ: Sao chép lại 1 mẫu vật là vỏ mũ bảo hiểm.

Để sao chép được vật này, ta cần làm 3 bước chính:

Bước1: Scan để lấy dữ liệu lưới 3d(mesh) có định dạng file: .stl,.0bj…

Bước 2: Dựa vào file scan ở bước 1, dựng lại thành khối solid(thiết kế ngược) có định dạng file: x-t, .step, …

Bước 3: Mang file vừa dựng lại đi in 3D, ta được một bản sao gần như hoàn hảo. Hoặc nếu như những sản phẩm không cần độ chính xác cao thì sau khi scan xong(bước 1) ta có thể xử lý file mesh rồi đem đi in 3D luôn.

Hy vọng bài viết nhỏ này sẽ giúp các bạn hiểu được cách hoạt động của 3 mảng dịch vụ trên.