Dựng file 3d theo yêu cầu. Đầy đủ định dạng gia công khuôn cnc, in 3d

dựng file theo yêu cầu

Từ file scan 3d hoặc từ hình ảnh mà khách hàng cung cấp. Bộ phận...
Xem thêm